Právo na vrácení / odstoupení

Obdržené zboží můžete do 14 dnů vrátit bez uvedení důvodu tak, že je zašlete zpět. My Vám kmtéto lhůtě navíc poskytujeme rozšířené právo na vrácení, které činí 16 dnů. Na vrácení zbožínmáte tedy celkem 30 dnů.

Poučení o odstoupení od smlouvy

Následující poučení o odstoupení od smlouvy platí pro smlouvy na zboží, které může být
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zasíláno ve formě balíku.

Právo na odstoupení od smlouvy u zboží, které lze odeslat jako balík

Jako spotřebitel máte právo odvolat návrh na uzavření této smlouvy do čtrnácti dnů. Lhůta pro
odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba,
která není přepravcem, převzali zboží jako poslední do vlastnictví.

K uplatnění svého výše uvedeného práva nás

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-mail: czechia@vitalabo.com
Tel.:

musíte informovat o svém rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy ve formě jednoznačného
prohlášení (například formou poštovního dopisu, faxu nebo e-mailu).

Můžete k tomu použít náš vzorový formulář, který však není povinný. K zachování lhůty pro
odstoupení od smlouvy stačí, pokud sdělení o uplatnění tohoto práva odešlete před uplynutím lhůty pro odvolání.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odvoláte návrh na uzavření této smlouvy, musíme Vám neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy naše strana obdržela sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, kromě nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení původní transakce, ledaže by s Vámi bylo výslovně sjednáno jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou vícenáklady. Platbu můžeme odepřít až do doby, než zboží obdržíme zpět, nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

Pokud je ztráta hodnoty zboží způsobena tím, že zboží bylo použito způsobem, který není nezbytný pro kontrolu jeho stavu, nesete odpovědnost za tuto ztrátu hodnoty.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT
. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím
čtrnáctidenní lhůty.

Od smluv o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující
individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám spotřebitele, nelze odstoupit.

Podrobné informace k tématu vrácení zboží naleznete zde.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na následující smlouvy:

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smluv uzavřených na dálku nebo smluv uzavřených mimo obchodní prostory, které se týkají

 • služeb, pokud společnost niceshops GmbH poskytla službu v plném rozsahu - avšak pouze v případě, že společnost niceshops GmbH zahájila plnění smlouvy na základě Vaší výslovné žádosti (§ 10 FAGG) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG a vy jste navíc buďto
  • před zahájením plnění služby potvrdili, že jste si vědomi toho, že po úplném splnění smlouvy ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy,
   nebo
  • společnost niceshops GmbH si výslovně vyžádala návštěvu za účelem provedení opravy, zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu;
 • zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, které niceshops GmbH nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • zboží, které je vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
 • zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno (např. rychle se kazící potraviny);
 • zboží, které je dodáno zapečetěné a není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, jestliže spotřebitel toto zboží po dodání otevřel (např. hygienické produkty);
 • zboží, které bylo po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
 • alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, které ale nemohou být dodány dříve než 30 dní po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, které niceshops GmbH nemůže ovlivnit;
 • zvukových nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru, dodaných v zapečetěném obalu za předpokladu, že byl obal po dodání otevřen;
 • knih, novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na dodání těchto publikací;
 • nebytových ubytovacích služeb, přepravy zboží, pronájmu motorových vozidel a dodávej potravin a nápojů a služeb poskytovaných v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud je v každém případě smluvně stanoven konkrétní čas nebo období pro plnění smlouvy ze strany niceshops GmbH,
 • poskytnutí digitálního obsahu, který není uložen na fyzickém nosiči dat (např. elektronické knihy), pokud společnost niceshops GmbH zahájila plnění smlouvy (tj. digitální obsah byl poskytnut) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG. Právo na odstoupení od smlouvy se však uplatní pouze v případech, kdy jste povinni provést platbu v souladu se smlouvou, ve které jste navíc
  • výslovně souhlasili se zahájením plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • potvrdili, že jste si vědomi toho, že v důsledku předčasného zahájení plnění smlouvy ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy, a
  • společnost niceshops GmbH Vám poskytla kopii nebo potvrzení v souladu s § 5 odst. 2 nebo § 7 odst. 3 FAGG.

*FAGG - Zákon rakouské spolkové republiky o smlouvách a službách uzavíraných na dálku nebo mimo obchodní prostory.

Kromě toho nemáte právo na odstoupení od smlouvy o naléhavých opravách nebo údržbě, pokud jste výslovně požádali company_name} o návštěvu za účelem provedení těchto prací. Právo na odstoupení od smlouvy však není vyloučeno v případě jiných služeb, které jste výslovně nepožadovali, nebo dodaného zboží, které není nezbytně nutné jako náhradní díly při údržbě nebo opravě.


Ke stažení vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy klikněte zde.

Další informace o pravidlech pro vrácení zboží naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) a zásadách pro vrácení.

Konec poučení o odstoupení od smlouvy