Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a pokyny pro odstoupení

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro odstoupení pro spotřebitele

Pokud si jako spotřebitel/ka objednáte v e-shopu VitalAbo Tschechien

Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky (B2B)

Pokud si jako firma objednáte v e-shopu VitalAbo Tschechien

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro odstoupení pro spotřebitele

Stav 23.06.2024

Pokud objednáváte na www.vitalaboprozdravi.cz jako spotřebitel ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele, tvoří tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně pokynů pro odstoupení od smlouvy, (dále jen „VOP"), smluvní základ ve znění platném v době objednání. Pokud objednáváte na www.vitalaboprozdravi.cz v rámci podnikatelské činnosti, platí pouze Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky.

Přehled

 1. Smluvní partner
 2. Platnost a přijetí těchto VOP
 3. Přesnost a důvěrnost Vašich údajů ve Vašem zákaznickém účtu a při objednávání bez registrace
 4. Ceny zboží a náklady na dopravu
 5. Předplacené objednávky
 6. Platební a dodací podmínky
 7. Nabídka a uzavření smlouvy
 8. Uložení textu smlouvy
 9. Pokyny pro odstoupení od smlouvy
 10. Záruka a odpovědnost za vady
 11. Ustanovení o odpovědnosti
 12. Ochrana údajů
 13. Rozhodné právo
 14. Rozhodčí rada a online řešení sporů

Tyto VOP mohou být čas od času aktualizovány, např. na základě změn našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

1) Smluvní partner

www.vitalaboprozdravi.cz je internetový obchod skupiny niceshops. Skupina niceshops se specializuje na tvorbu internetových obchodů a logistické zpracování v oblasti elektronického obchodování v různých produktových segmentech. Vaším smluvním partnerem na www.vitalaboprozdravi.cz je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Rakousko

E-mail: czechia@vitalabo.com
Tel. číslo: (+43) 720 303050 5050

(dále jen „my" nebo „nás").

Jazyk dostupný pro objednávky, uzavírání smluv, zákaznický servis a další informace na www.vitalaboprozdravi.cz je čeština.

2) Platnost a přijetí těchto VOP

Zadáním každé objednávky na www.vitalaboprozdravi.cz berete na vědomí tyto VOP, souhlasíte s nimi a přijímáte jejich výhradní platnost.

Veškeré obchodní vztahy mezi Vámi a námi podléhají výhradně těmto VOP ve znění platném v době Vaší objednávky. Odchylky od těchto VOP nebo jakékoli rozporné obchodní nebo nákupní podmínky z Vaší strany se nestávají - a to ani implicitně - součástí smlouvy.

Tyto VOP můžeme jednostranně změnit v případě, že je to nezbytné k odstranění následně vzniklého narušení rovnocennosti nebo k dosažení souladu se změněnými právními nebo technickými rámcovými podmínkami. Jakékoli následné změny pro Vás nemohou znamenat žádné znevýhodnění.

3) Přesnost a důvěrnost Vašich údajů ve Vašem zákaznickém účtu a při objednávání bez registrace

Jste zodpovědní za to, že všechny Vámi poskytnuté informace jsou vždy úplné a správné.

Na www.vitalaboprozdravi.cz se můžete zaregistrovat pomocí osobního zákaznického účtu nebo zadávat objednávky jako host bez registrace.

Ve Vašem zákaznickém účtu můžete aktualizovat jakékoli změny svých údajů. Jste zodpovědní za důvěrné zacházení se svými přístupovými údaji a za jejich ochranu před přístupem neoprávněných osob. Pokud máte podezření na zneužití Vašich přístupových nebo jiných údajů neoprávněnými osobami, musíte nás o tom neprodleně informovat, abychom mohli zabránit případným podvodům.

Vyhrazujeme si právo uzavřít účty zákazníků. To platí zejména v případě, že porušíte platné právní předpisy, smluvní ujednání nebo naše pokyny.

4) Ceny zboží a náklady na dopravu

Všechny ceny zboží uvedené na www.vitalaboprozdravi.cz jsou celkové včetně všech daní, ale nezahrnují náklady na dopravu, náklady na celní odbavení a dovozní daně při dodávkách mimo EU (pokud není uvedeno jinak), ani náklady na montáž nebo instalaci. Ve všech případech platí ceny uvedené v okamžiku objednání.

Při překročení určité hodnoty objednávky mohou být náklady na dopravu zrušeny. Více informací o nákladech na dopravu naleznete zde. Při platbě na dobírku Vám bude poskytovatelem doručovacích služeb účtován dodatečný poplatek za tuto službu (poplatek za dobírku), a to přímo při dodání zboží.

Před dokončením objednávky na www.vitalaboprozdravi.cz najdete v přehledu objednávky informace o všech cenách a nákladech na dopravu, které s objednávkou souvisí.

Při doručování mimo EU mohou vzniknout dodatečné celní poplatky a daně, které Vám budou účtovány přímo příslušným celním orgánem. U dodávek do následujících zemí jsou veškeré celní poplatky a daně v současné době již zahrnuty v konečných cenách na www.vitalaboprozdravi.cz, což znamená, že Vám již nebudou účtovány žádné poplatky při doručení: Velká Británie, Švýcarsko, Lichtenštejnsko.

V některých případech můžeme na www.vitalaboprozdravi.cz používat technická marketingová opatření, abychom Vám na základě automatizovaného rozhodování nabídli personalizované ceny nebo slevy. V takovém případě budete o případné personalizaci informováni u každé nabídky.

5) Předplacené objednávky

Nabízíme možnost předplacených objednávek pro určité zboží. Objednáním předplatného nám dáváte pokyn, abychom Vám předplacené zboží doručovali v určitých intervalech. Příslušné náklady na zboží a dopravu budou účtovány při každém doručení konkrétní předplacené objednávky podle Vámi zvoleného způsobu platby.

Všechna naše předplatná jsou časově neomezená, bez minimální doby platnosti, a mohou být kdykoli zrušena kteroukoli stranou bez udání důvodu. Zrušení lze provést prostřednictvím funkce „Zrušit smlouvy o předplatném zde" v zápatí webových stránek nebo e-mailem na adresu czechia@vitalabo.com. Předplacené zásilky, které jsme již začali realizovat před obdržením Vašeho oznámení o zrušení, a u kterých jsme odeslali příslušné potvrzení o odeslání, budou ještě účtovány.

Úprava cen: náklady na zboží a dopravu mohou být pro budoucí dodávky sníženy nebo zvýšeny za následujících podmínek. Vyhrazujeme si právo upravit ceny v případě, že dojde ke zvýšení nebo snížení nákladů v důsledku vnějších okolností, které nemůžeme ovlivnit. Mezi takové okolnosti patří zejména změny právních předpisů, změny nákladů výrobců, dodavatelů, poskytovatelů přepravních služeb, externích poskytovatelů služeb nebo subdodavatelů, změny nákladů na výrobu a licence, změny nákladů na námi požadovaný hardware nebo software, zvýšení mezd a obecné a významné změny nákladů v důsledku ekonomické inflace nebo deflace. Změny cen zboží budou provedeny pouze v rozsahu, v jakém se zvýší nebo sníží naše vlastní náklady na konkrétní zboží.

O případných změnách cen Vámi předplaceného zboží budete informováni e-mailem v dostatečném předstihu před dalším doručením. Do uplynutí této lhůty můžete vznést námitku proti nadcházejícím úpravám cen zrušením předplatného. V opačném případě budou oznámené změny cen považovány za Vámi akceptované.

6) Platební a dodací podmínky

U objednávek na www.vitalaboprozdravi.cz přijímáme platební metody uvedené v internetovém obchodě. U všech objednávek si vyhrazujeme právo stanovit jejich určité minimální hodnoty. Platba se v každém případě provádí na námi určený účet. Všechny fakturované částky jsou splatné v den uzavření smlouvy, pokud není uvedeno jinak. V případě opožděné platby jsme oprávněni požadovat zákonný úrok z prodlení.

Všechno námi dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení dlužné částky.

www.vitalaboprozdravi.cz v současné době zasílá zboží do následujících zemí: Rakousko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko.

Doručení bude provedeno na Vámi uvedenou doručovací adresu nebo do určeného místa vyzvednutí. Máme právo realizovat objednávku v dílčích dodávkách. V takovém případě poneseme veškeré z toho vyplývající dodatečné náklady na dopravu.

Odhadovaná dodací lhůta uvedená v přehledu objednávky je přibližná. O případných omezeních doručení budete informováni před zahájením procesu objednávky na www.vitalaboprozdravi.cz. Pokud nám v dodržení dodací lhůty zabrání vyšší moc (např. stávky, přírodní katastrofy) nebo jiné okolnosti, za které neneseme odpovědnost, budeme Vás o tom co nejdříve informovat. V takových případech se dodací lhůta prodlouží o dobu trvání těchto událostí. Pokud se dodání stane nemožným v důsledku okolností, za které neodpovídáme, obě strany jsou oprávněny od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. O této skutečnosti Vás budeme neprodleně informovat.

Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na Vás (až poté), kdy Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba (která není dopravcem) převezme zboží.

Pokud Vám bude zboží doručeno se zjevným poškozením při přepravě, žádáme Vás, abyste jej neprodleně reklamovali u poskytovatele doručovacích služeb a kontaktovali nás. Slouží to k podpoře našich nároků vůči poskytovateli doručovacích služeb nebo k jejich uplatnění u pojišťovny. Pokud nepodáte reklamaci nebo nás nekontaktujete, nemá to žádné důsledky pro Vaše zákonné záruční nároky jako spotřebitele.

K Vaší objednávce můžeme dobrovolně přidat „výrobky zdarma". Na bezplatné produkty nemáte žádný nárok. Pokud odstoupíte od smlouvy, tyto produkty musí být rovněž vráceny.

7) Nabídka a uzavření smlouvy

Všechny nabídky na www.vitalaboprozdravi.cz jsou nezávazné.

Před odesláním objednávky na www.vitalaboprozdravi.cz můžete zkontrolovat, zda Vaše údaje v přehledu objednávky neobsahují chyby, a případně je opravit. Kliknutím na tlačítko „Odeslat a zaplatit" uzavíráte objednávku s výhradou platby a činíte tak závaznou nabídku na uzavření smlouvy s námi. Nabídkou jste vázáni - s výhradou práva na odstoupení - po dobu tří pracovních dnů. Tuto nabídku nejsme povinni přijmout.

Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám potvrdíme přijetí Vaší nabídky (potvrzení o přijetí anebo potvrzení objednávky). Toto potvrzení nepředstavuje přijetí nabídky z naší strany. Zkontrolujte prosím, zda jsou údaje v objednávce správné.

Za přijetí nabídky se rovněž nepovažuje, pokud jste zvolili možnost platby, prostřednictvím které vykonáte zálohovou platbu, nebo která vede k okamžitému stržení částky z Vašeho účtu nebo jejímu zaúčtování. Je tomu tak proto, že Vám takové možnosti platby chceme zpřístupnit jako službu, ale může se stát, že Vaši nabídku nebudeme moci přijmout, např. z důvodu překážek při doručování nebo nedostupnosti zboží. Pokud Vaši nabídku nepřijmeme, okamžitě Vám vrátíme veškeré částky, které jste zaplatili předem.

Vaši nabídku můžeme přijmout potvrzením nákupu e-mailem (potvrzením objednávky nebo potvrzením o odeslání) nebo zasláním objednaného zboží. Přijetím Vaší nabídky se kupní smlouva považuje za uzavřenou.

8) Uložení textu smlouvy

Znění smlouvy, tj. VOP platné v době uzavření naší smlouvy, včetně pokynů pro odstoupení od smlouvy, jakož i Vaše údaje pro zpracování objednávky, budou u nás uloženy. Text smlouvy platný pro Vaši objednávku v daném okamžiku obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

9) Pokyny pro odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Jako spotřebitel máte zákonné právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná dnem, kdy jste Vy (nebo Vámi určená třetí strana, která není dopravcem), převzali zboží. Pokud jste si objednali zboží jako součást jedné objednávky a toto zboží je doručováno ve více dodávkách, lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem, kdy jste Vy (nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem) převzali poslední zboží.

Při nákupu nového nepoužitého zboží v e-shopu www.vitalaboprozdravi.cz Vám - nad rámec Vašeho zákonného práva - poskytujeme prodlouženou 16denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy. U veškerého nového zboží máte na odstoupení od smlouvy 30 dní. Na nákup označeného použitého zboží se vztahuje zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy v délce 14 dnů. Označené použité zboží, na které se vztahuje 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy, je zřetelně nabízeno jako "použité" a před dokončením objednávky budete o těchto okolnostech a příslušné lhůtě pro odstoupení od smlouvy opět informováni. Použitým zbožím může být pouze zboží, které již není nové z důvodu více než drobného minulého používání, může vykazovat známky používání a je nabízeno za nižší kupní cenu než odpovídající nové zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí informovat prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisu zaslaného poštou, telefonátu nebo e-mailu).

K tomu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud sdělení týkající se uplatnění Vašeho práva na odstoupení odešlete před uplynutím 30denní lhůty.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na

 • služby, které jsme poskytly v plném rozsahu - avšak pouze v případě, že jsme zahájili plnění smlouvy na základě Vaší výslovné žádosti (§ 10 FAGG*) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG*, a vy jste navíc buď
  • před zahájením poskytování služby potvrdili, že jste srozuměni s tím, že po úplném splnění smlouvy ztratíte právo na odstoupení od smlouvy, nebo
  • jste nás výslovně požádali, abychom Vás navštívili za účelem provedení opravy;
 • zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu, které nemůžeme ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • zboží, které je vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám (např. personalizované dárkové poukazy);
 • zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno (např. rychle se kazící potraviny);
 • zboží, které je dodáno zapečetěné a není vhodné jej vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen (např. hygienické nebo kosmetické produkty);
 • zboží, které bylo vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
 • alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, které však nelze dodat dříve než 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, na které nemáme žádný vliv;
 • počítačový software nebo zvukové a obrazové záznamy dodané v zapečetěném obalu, který byl po dodání otevřen;
 • noviny, periodika nebo časopisy s výjimkou smluv o předplatném na dodávku těchto publikací;
 • služby v oblasti ubytování pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem motorových vozidel, dodávky jídel a nápojů a služby poskytované v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud je v každém případě smluvně stanoven konkrétní čas nebo období pro plnění smlouvy z naší strany;
 • poskytování digitálního obsahu, který nemá být dodán na fyzickém nosiči dat (např. soubory ke stažení, e-knihy, ...), pokud jsme zahájili plnění smlouvy (tj. digitální obsah byl poskytnut) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG*; právo na odstoupení od smlouvy se však uplatní pouze v případech, kdy jste povinni provést platbu podle smlouvy, ve které jste navíc
  • výslovně souhlasili se zahájením plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • potvrdili, že jste si vědomi toho, že v důsledku předčasného zahájení plnění smlouvy ztratíte právo na odstoupení od smlouvy, a
  • my Vám poskytli kopii nebo potvrzení v souladu s § 5 odst. 2 nebo § 7 odst. 3 FAGG*.

Kromě toho nemáte právo odstoupit od smluv o neodkladných opravách nebo údržbě, pokud jste nás výslovně požádali o návštěvu za účelem provedení těchto prací. Právo na odstoupení od smlouvy však není vyloučeno u jiných služeb, o které jste výslovně nepožádali, nebo u dodaného zboží, které není nezbytně nutné jako náhradní díly pro údržbu nebo opravu.

*FAGG = Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (rakouský zákon o smlouvách uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory).

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud tuto smlouvu účinně odvoláte, všechny platby provedené na základě této smlouvy Vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů od obdržení Vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy. To zahrnuje zaplacené náklady na externí přepravu, ale pouze do výše nejlevnějších standardních nákladů na doručení uvedených u Vaší objednávky.

Pro vrácení peněz použijeme stejnou platební metodu, kterou byla provedena původní platba. Za tuto náhradu Vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že zboží bylo vráceno.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro testování kvality, vlastností a funkčnosti zboží.

Lhůta pro vrácení zboží: zboží musíte vrátit na námi uvedenou adresu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta pro vrácení zboží je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím 30denní lhůty pro vrácení.

Náklady na vrácení zboží poneseme my, pokud použijete námi poskytnutý štítek pro vrácení zboží, pokud nemusí být produkty zaslány prostřednictvím spedice a pokud bude zboží odesláno z jedné z následujících zemí: Rakousko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko. Toto omezení je provedeno z obchodních, právních a logistických důvodů bez diskriminačního záměru.

Podrobné informace o vrácení zboží naleznete zde: https://www.vitalaboprozdravi.cz/info/vraceni-zbozi-a-refundace.

Konec pokynů pro odstoupení od smlouvy

10) Záruka a odpovědnost za vady

Práva z vadného plnění: Není-li uvedeno jinak, vztahují se na veškeré nové nepoužité zboží obecná zákonná ustanovení práva z vadného plnění (použité zboží je zřetelně nabízeno jako "použité"). Záruka za vady způsobené zákazníkem je vyloučena. To platí zejména v případě nesprávného zacházení, nesprávné obsluhy nebo neoprávněných pokusů o opravu. O právo z vadného plnění se nejedná, pokud se zboží stane nepoužitelným v rámci běžně očekávané nebo přirozené doby trvanlivosti nebo životnosti v důsledku jeho zamýšleného použití.

V případě označeného použitého zboží může být právo z vadného plnění zkráceno na 1 rok, pokud je to přípustné podle platných právních předpisů na ochranu spotřebitele. Označené použité zboží, které je nabízeno se zkrácenou dobou z vadného plnění, je zřetelně nabízeno jako "použité" a před dokončením objednávky budete o těchto okolnostech a příslušné záruční době opět informováni. Použitým zbožím může být pouze takové zboží, které již není novým zbožím z důvodu minulého a nikoliv pouze drobného používání, může vykazovat známky používání a je nabízeno za výhodnější kupní cenu než odpovídající nové zboží.

Nezaručujeme, že fotografie zveřejněné v internetovém obchodě jsou totožné se skutečně dodaným zbožím.

Záruka: pokud výrobci námi nabízeného zboží poskytují dobrovolnou záruku, musí být veškeré nároky z ní vyplývající uplatněny přímo vůči výrobci. Nepřebíráme žádnou odpovědnost na základě záruk výrobců. Jako spotřebitel máte právo, aby Vám byla tato záruka poskytnuta písemně (např. jako příloha dodávky nebo v návodu k použití) nebo na jiném trvale dostupném nosiči dat (např. e-mailem).

Vaše zákonná záruční práva vůči nám naopak nejsou omezena zárukami výrobce.

11) Ustanovení o odpovědnosti

My ani naši zástupci neodpovídáme za škody způsobené lehkou nedbalostí, pokud máme věcné opodstatnění a škoda nevznikla v důsledku porušení základních smluvních povinností.

Toto se nevztahuje na odpovědnost za škodu na zdraví a nároky podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. V tomto případě platí zákonná ustanovení.

Nároky na náhradu škody v případě, že se dodávka stane nemožnou v důsledku okolností, za které neodpovídáme, a my od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupíme, jsou vyloučeny, pokud můžeme prokázat, že jsme se nedopustili zavinění.

12) Ochrana údajů

Ustanovení o ochraně údajů naleznete v Zásadách o ochraně osobních údajů.

13) Rozhodné právo

Pro všechny smlouvy uzavřené prostřednictvím www.vitalaboprozdravi.cz, jakož i pro ostatní kupní smlouvy s niceshops GmbH, platí rakouské právo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a referenčních norem mezinárodního práva soukromého, jak bylo dohodnuto a vzato za základ. Tato volba práva však nesmí vést ke zbavení ochrany, kterou Vám poskytují závazné předpisy země Vašeho bydliště (podle čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I-VO).

14) Rozhodčí rada a online řešení sporů

Spotřebitele podrobujeme řízení o alternativním řešení sporů u následujícího orgánu pro alternativní řešení sporů: https://www.ombudsstelle.at

Spotřebitelé mají rovněž možnost obrátit se na platformu EU pro řešení sporů online: https://ec.europa.eu/odr

Svou stížnost nám můžete zaslat také přímo na adresu: czechia@vitalabo.com


Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky (B2B)

Stav 23.06.2024

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky (B2B), dále jen „VOP-B2B", jsou výslovně určeny výhradně pro zákazníky, kteří v rámci provozování své podnikatelské činnosti objednávají na www.vitalaboprozdravi.cz a uzavírají s niceshops GmbH další kupní smlouvy jako podnikatelé (to platí i v případě, že při uzavírání smlouvy neuvedete svůj podnikatelský status). Pro tento účel tvoří tyto VOP-B2B smluvní základ ve znění platném v době objednání. Pro spotřebitele platí Všeobecné obchodní podmínky v horní části.

Přehled

 1. Smluvní partner
 2. Platnost a přijetí těchto VOP-B2B
 3. Přesnost a důvěrnost Vašich údajů
 4. Ceny zboží a náklady na dopravu
 5. Předplacené objednávky
 6. Platební a dodací podmínky
 7. Nabídka a uzavření smlouvy
 8. Uložení textu smlouvy
 9. Vrácení zboží
 10. Záruka a odpovědnost za vady
 11. Ustanovení o odpovědnosti
 12. Ochrana údajů
 13. Salvátorská klauzule, rozhodné právo a jurisdikce

Tyto VOP-B2B mohou být čas od času aktualizovány, např. na základě změn našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

1) Smluvní partner

www.vitalaboprozdravi.cz je internetový obchod skupiny niceshops. Skupina niceshops se specializuje na tvorbu internetových obchodů a logistické zpracování v oblasti elektronického obchodování v různých produktových segmentech. Vaším smluvním partnerem je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Rakousko

UID: ATU63964918
Obchodní rejstřík: FN302888z, Landesgericht fuer ZRS Graz

Email: czechia@vitalabo.com
Tel. číslo: (+43) 720 303050 5050

(dále jen „my" nebo „nás").

Jazyk dostupný pro objednávky, uzavírání smluv, zákaznický servis a další informace na www.vitalaboprozdravi.cz je čeština.

2) Platnost a přijetí těchto VOP-B2B

Uzavřením jakékoli kupní smlouvy se společností niceshops GmbH berete na vědomí tyto VOP-B2B, souhlasíte s nimi a přijímáte jejich výhradní platnost.

Veškeré obchodní vztahy mezi Vámi a námi se řídí výhradně těmito VOP-B2B ve znění platném v době Vaší objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu www.vitalaboprozdravi.cz nebo v případě jiných nákupních transakcí v době naší nabídky. Odchylky od těchto VOP-B2B nebo jakékoli rozporné obchodní či nákupní podmínky z Vaší strany se nestávají - a to ani implicitně - součástí smlouvy, pokud není písemně a konsensuálně dohodnuto jinak. Totéž platí i v případě, že proti těmto VOP-B2B vznesete námitku nebo je předem odmítnete písemnou objednávkou. Platí rovněž naše ustanovení o všech cenících.

Tyto VOP-B2B můžeme jednostranně změnit v případě, že je to nezbytné k odstranění následně vzniklého narušení rovnocennosti nebo k dosažení souladu se změněnými právními nebo technickými rámcovými podmínkami.

3) Přesnost a důvěrnost Vašich údajů

Jste zodpovědní za to, že všechny Vámi poskytnuté informace jsou vždy úplné a správné.

Pro zadávání objednávek na www.vitalaboprozdravi.cz si musíte vytvořit zákaznický účet a zadat platné daňové identifikační číslo (DIČ) pro ověření Vašeho podnikatelského statusu. Pokud DIČ neuvedete, bude Vaše objednávka pro daňové účely považována za spotřebitelskou činnost.

O všech změnách údajů musíme být informováni, případně je můžete sami aktualizovat ve svém zákaznickém účtu. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svých přístupových údajů a jejich ochranu před přístupem neoprávněných osob. Pokud máte podezření na zneužití Vašich přístupových nebo jiných údajů neoprávněnými osobami, musíte nás o tom neprodleně informovat, abychom mohli zabránit případným podvodům.

Vyhrazujeme si právo uzavřít účty zákazníků. To platí zejména v případě, že porušíte platné právní předpisy, smluvní ujednání nebo naše pokyny.

4) Ceny zboží a náklady na dopravu

Všechny ceny zboží uvedené na www.vitalaboprozdravi.cz jsou celkové včetně všech daní, ale nezahrnují náklady na dopravu, ani náklady na montáž či instalaci. Ve všech případech platí ceny uvedené v okamžiku objednání.

Při překročení určité hodnoty objednávky mohou být náklady na dopravu zrušeny. Více informací o nákladech na dopravu naleznete zde. Při platbě na dobírku Vám bude poskytovatelem doručovacích služeb účtován dodatečný poplatek za tuto službu (poplatek za dobírku), a to přímo při dodání zboží.

Před dokončením objednávky na www.vitalaboprozdravi.cz najdete v přehledu objednávky informace o všech cenách a nákladech na dopravu, které s objednávkou souvisí.

Při doručování mimo EU mohou vzniknout dodatečné celní poplatky, které Vám budou účtovány přímo příslušným celním orgánem. U dodávek do následujících zemí jsou celní poplatky v současné době již zahrnuty v našich konečných cenách, což znamená, že Vám již nebudou účtovány žádné poplatky při doručení: Velká Británie, Švýcarsko, Lichtenštejnsko.

V některých případech můžeme na www.vitalaboprozdravi.cz používat technická marketingová opatření, abychom Vám na základě automatizovaného rozhodování nabídli personalizované ceny nebo slevy. V takovém případě budete o případné personalizaci informováni u každé nabídky.

5) Předplacené objednávky

U některých produktů nabízíme možnost předplacených objednávek. Objednáním předplatného nás opravňujete k tomu, abychom Vám předplacené zboží dodávali ve zvolených intervalech. Příslušné náklady na zboží a dopravu budou účtovány při každém doručení předplacené objednávky podle Vámi zvoleného způsobu platby.

Všechna naše předplatná jsou časově neomezená, bez minimální doby platnosti, a mohou být kdykoli zrušena kteroukoli stranou bez udání důvodu. Zrušení lze provést prostřednictvím funkce „Zrušit smlouvy o předplatném zde" v zápatí webových stránek nebo e-mailem na adresu czechia@vitalabo.com. Předplacené zásilky, které jsme již začali realizovat před obdržením Vašeho oznámení o zrušení, a u kterých jsme odeslali příslušné potvrzení o odeslání, budou ještě účtovány.

Úprava cen: náklady na zboží a dopravu mohou být pro budoucí dodávky sníženy nebo zvýšeny za následujících podmínek. Vyhrazujeme si právo upravit ceny v případě, že dojde ke zvýšení nebo snížení nákladů v důsledku vnějších okolností, které nemůžeme ovlivnit. Mezi takové okolnosti patří zejména změny právních předpisů, změny nákladů výrobců, dodavatelů, poskytovatelů přepravních služeb, externích poskytovatelů služeb nebo subdodavatelů, změny nákladů na výrobu a licence, změny nákladů na námi požadovaný hardware nebo software, zvýšení mezd a obecné a významné změny nákladů v důsledku ekonomické inflace nebo deflace. Změny cen zboží budou provedeny pouze v rozsahu, v jakém se zvýší nebo sníží naše vlastní náklady na konkrétní zboží.

O případných změnách cen Vámi předplaceného zboží budete informováni e-mailem v dostatečném předstihu před dalším doručením. Do uplynutí této lhůty můžete vznést námitku proti nadcházejícím úpravám cen zrušením předplatného. V opačném případě budou oznámené změny cen považovány za Vámi akceptované.

6) Platební a dodací podmínky

U objednávek na www.vitalaboprozdravi.cz přijímáme platební metody uvedené v internetovém obchodě. U všech objednávek si vyhrazujeme právo stanovit jejich určité minimální hodnoty. Platba se v každém případě provádí na námi určený účet. Všechny fakturované částky jsou splatné v den uzavření smlouvy, pokud není uvedeno jinak. V případě opožděné platby jsme oprávněni požadovat zákonný úrok z prodlení. Po dobu prodlení s platbou je naše povinnost plnit pozastavena.

Právo na započtení je vyloučeno. Veškeré námi dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení dlužné částky, včetně všech souvisejících vedlejších pohledávek. K jakémukoli (dalšímu) prodeji zboží, jeho zastavení apod. před úplným zaplacením je vyžadován náš předchozí souhlas.

www.vitalaboprozdravi.cz v současné době zasílá zboží do následujících zemí: Rakousko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko.

Doručení bude provedeno na Vámi uvedenou doručovací adresu nebo do určeného místa vyzvednutí. Máme právo realizovat objednávku v dílčích dodávkách. V takovém případě poneseme veškeré z toho vyplývající dodatečné náklady na dopravu.

Odhadované dodací lhůty jsou přibližné. O případných omezeních doručení budete informováni na www.vitalaboprozdravi.cz před zahájením procesu objednávky. Pokud nám v dodržení dodací lhůty zabrání vyšší moc (např. stávky, přírodní katastrofy) nebo jiné okolnosti, za které neneseme odpovědnost, budeme Vás o tom co nejdříve informovat. V takových případech se dodací lhůta prodlouží o dobu trvání těchto událostí. Pokud se dodání stane nemožným v důsledku okolností, za které neodpovídáme, obě strany jsou oprávněny od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. O této skutečnosti Vás budeme neprodleně informovat. Pokud v důsledku okolností, za které neseme odpovědnost, překročíme předpokládanou dodací lhůtu o tři týdny, můžete nám stanovit přiměřenou odkladnou lhůtu. Pokud zboží nedodáme ani v této dodatečné lhůtě, smíte od smlouvy odstoupit.

Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na Vás okamžikem předání zboží poskytovatelem doručovacích služeb. Pokud Vám bude zboží doručeno se zjevným poškozením při přepravě, je třeba uplatnit reklamaci u poskytovatele doručovacích služeb.

Nepřevezmete-li zboží podle dohody (prodlení s převzetím), jsme oprávněni buďto zboží uskladnit za skladovací poplatek ve výši 0,1 % z hrubé fakturované sumy za kalendářní rok nebo jeho část, nebo převzít zboží do úschovy na Vaše náklady a riziko.

7) Nabídka a uzavření smlouvy

Všechny naše nabídky jsou nezávazné.

Před odesláním objednávky na www.vitalaboprozdravi.cz můžete zkontrolovat, zda Vaše údaje v přehledu objednávky neobsahují chyby, a případně je opravit. Kliknutím na tlačítko „Odeslat a zaplatit" uzavíráte objednávku s výhradou platby a činíte tak závaznou nabídku na uzavření smlouvy s námi. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám potvrdíme přijetí Vaší nabídky (potvrzení o přijetí anebo potvrzení objednávky). Toto potvrzení nepředstavuje přijetí nabídky z naší strany. Zkontrolujte prosím, zda jsou údaje v objednávce správné.

Nabídky jsou závazné po dobu sedmi pracovních dnů. Nejsme povinni Vaše nabídky přijmout.

Za přijetí nabídky se rovněž nepovažuje, pokud jste na stránkách www.vitalaboprozdravi.cz zvolili možnost platby, prostřednictvím které vykonáte zálohovou platbu, nebo která vede k okamžitému stržení částky z Vašeho účtu nebo jejímu zaúčtování. Je tomu tak proto, že Vám takové možnosti platby chceme zpřístupnit jako službu, ale může se stát, že Vaši nabídku nebudeme moci přijmout, např. z důvodu překážek při doručování nebo nedostupnosti zboží. Pokud Vaši nabídku nepřijmeme, okamžitě Vám vrátíme veškeré částky, které jste zaplatili předem.

Vaši nabídku můžeme přijmout potvrzením nákupu e-mailem (potvrzením objednávky nebo potvrzením o odeslání) nebo zasláním objednaného zboží. Přijetím Vaší nabídky se kupní smlouva považuje za uzavřenou.

8) Uložení textu smlouvy

Znění smlouvy, tj. VOP-B2B platné v době uzavření smlouvy, jakož i Vaše údaje pro zpracování objednávky na www.vitalaboprozdravi.cz, budou u nás uloženy. Text smlouvy platný pro Vaši objednávku v daném okamžiku obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

9) Vrácení zboží

Neexistuje žádné zákonné ani smluvní právo na odstoupení od smlouvy.

Vrácení zboží, na které se nevztahuje záruka, bude přijato pouze na základě předchozího písemného souhlasu.

(Částečné) vrácení peněz závisí na stavu vráceného zboží. Prošlé nebo zkažené zboží nebude přijato zpět ani vyměněno.

10) Záruka a odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady: zákonná ustanovení platí s následujícími omezeními.

Zboží musí být do 14 kalendářních dnů od dodání zkontrolováno na zjistitelné vady a v případě potřeby musí být neprodleně uplatněna reklamace, jinak se zboží považuje za schválené a zákonné nároky už není možné uplatnit. Záruční lhůta na nezjistitelné vady, které se vyskytnou později, činí 1 rok a oznámení těchto vad musí být učiněno bezprostředně po jejich zjištění. Tomu odpovídající důkazní břemeno přechází na zákazníka 14 dní od doručení zboží.

Vyhrazujeme si právo svobodné volby mezi zákonnými záručními prostředky, ačkoli se s Vámi pokusíme dohodnout. Po neúspěchu našeho prvního pokusu o nápravu máte právo od smlouvy odstoupit.

Záruka za vady způsobené zákazníkem je vyloučena. To platí zejména v případě nesprávného zacházení, nesprávné obsluhy nebo neoprávněných pokusů o opravu. Záruka je vyloučena na použité zboží a zboží druhé třídy. Označené použité zboží, u kterého je záruka vyloučena, je zřetelně nabízeno jako „použité“ a před dokončením objednávky na www.vitalaboprozdravi.cz budete o této skutečnosti opět informováni. Záruční doba na vady se nevztahuje na případy, kdy se zboží stane nepoužitelným v rámci své předpokládané nebo přirozené životnosti v důsledku jeho určeného použití. Nezaručujeme, že fotografie zveřejněné v internetovém obchodě jsou totožné se skutečně dodaným zbožím. Odchylky v rozměrech, obsahu, materiálech, hmotnosti nebo barevných odstínech způsobené výrobou jsou přípustné v rámci tolerancí obvyklých v daném odvětví.

Pokud zboží dále prodáváte spotřebitelům a poskytujete jim tak zákonnou záruku, Vaše právo na regres vůči nám podléhá výše uvedeným podmínkám.

Záruka: pokud výrobci námi nabízeného zboží poskytují dobrovolnou záruku, musí být veškeré nároky z ní vyplývající uplatněny přímo vůči výrobci. Nepřebíráme žádnou odpovědnost na základě záruk výrobců.

11) Ustanovení o odpovědnosti

Odpovídáme pouze za škody, které jsme Vám my nebo naši zástupci způsobili úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Důkazní břemeno ohledně existence hrubé nedbalosti nesete vy.

V zákonem přípustném rozsahu je náhrada škody omezena na typicky předvídatelné škody. Náhrada následných škod a ušlého zisku je vyloučena.

Toto se nevztahuje na odpovědnost za škodu na zdraví a nároky podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. V tomto případě platí zákonná ustanovení.

12) Ochrana údajů

Ustanovení o ochraně údajů naleznete v Zásadách o ochraně osobních údajů.

13) Salvátorská klauzule, rozhodné právo a jurisdikce

Jsou-li jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná nebo nevymahatelná, nebo se stanou neplatnými či nevymahatelnými po uzavření smlouvy, zůstává platnost zbývající části smlouvy v zákonném rozsahu nedotčena.

Pro všechny smlouvy uzavřené prostřednictvím www.vitalaboprozdravi.cz, jakož i pro ostatní kupní smlouvy s niceshops GmbH, platí rakouské právo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a referenčních norem mezinárodního práva soukromého, jak bylo dohodnuto a vzato za základ. Místem plnění je sídlo společnosti niceshops GmbH. Výhradním místem soudní příslušnosti je Štýrský Hradec, Rakousko.